This is the full publication list of ReLER since 2016.

Conferences: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016

Journals: 2023, 2022, 20212020, 2019, 2018, 2017, 2016


Conferences

2023

PiPa: Pixel-and Patch-wise Self-supervised Learning for Domain Adaptative Semantic Segmentation
Mu Chen, Zhedong Zheng, Yi Yang, Tat-seng Chua
ACM Multimedia, 2023 [Project]

Context-aware Pretraining for Efficient Blind Image Decomposition
Chao Wang, Zhedong Zheng, Ruijie Quan, Yifan Sun, Yi Yang
CVPR, 2023 [Project]

Dynamic Graph Enhanced Contrastive Learning for Chest X-Ray Report Generation
Mingjie Li, Bingqian Lin, Zicong Chen, Haokun Lin, Xiaodan Liang and Xiaojun Chang
CVPR, 2023

HTML: Hybrid Temporal-scale Multimodal Learning Framework for Referring Video Object Segmentation
Mingfei Han, Yali Wang, Zhihui Li, Lina Yao, Xiaojun Chang and Yu Qiao
ICCV, 2023.

FULLER: Unified Multi-modality Multi-task 3D Perception via Multi-level Gradient Calibration
Zhijian Huang, Sihao Lin, Guiyu Liu, Mukun Luo, Chaoqiang Ye, Hang Xu, Xiaojun Chang and Xiaodan Liang
ICCV, 2023

ViewCo: Discovering Text-Supervised Segmentation Masks via Multi-View Semantic Consistency
Pengzhen Ren, Changlin Li, Hang Xu, Yi Zhu, Guangrun Wang, Jianzhuang Liu, Xiaojun Chang and Xiaodan Liang
ICLR, 2023

2022

Decoupling Features in Hierarchical Propagation for Video Object Segmentation
Zongxin Yang, Yi Yang
NeurIPS, 2022

GMMSeg: Gaussian Mixture Based Generative Semantic Segmentation Models
Chen Liang, Wenguan Wang, Jiaxu Miao, Yi Yang
NeurIPS, 2022

Towards Versatile Embodied Navigation
Hanqing Wang, Wei Liang, Luc V Gool, Wenguan Wang
NeurIPS, 2022

Learning Equivariant Segmentation with Instance-Unique Querying
Wenguan Wang, James Liang, Dongfang Liu
NeurIPS, 2022

Fine-Grained Semantically Aligned Vision-Language Pre-Training
Juncheng Li, Xin He, Longhui Wei, Long Qian, Linchao Zhu, Lingxi Xie, Yueting Zhuang, Qi Tian, Siliang Tang
NeurIPS, 2022

MHR-Net: Multiple-Hypothesis Reconstruction of Non-rigid Shapes from 2D Views
Haitian Zeng, Xin Yu, Jiaxu Miao, Yi Yang
ECCV, 2022

Instance As Identity: A Generic Online Paradigm for Video Instance Segmentation
Feng Zhu, Zongxin Yang, Xin Yu, Yi Yang, Yunchao Wei
ECCV, 2022

Large-scale Video Panoptic Segmentation in the Wild: A Benchmark
Jiaxu Miao, Xiaohan Wang, Yu Wu, Wei Li, Xu Zhang, Yunchao Wei, Yi Yang
CVPR, 2022

H2FA R-CNN: Holistic and Hierarchical Feature Alignment for Cross-domain Weakly Supervised Object Detection
Yunqiu Xu,Yifan Sun,Zongxin Yang,Jiaxu Miao,Yi Yang
CVPR, 2022

Dual-AI: Dual-path Actor Interaction Learning for Group Activity Recognition
Mingfei Han, David Junhao Zhang, Yali Wang, Rui Yan, Lina Yao, Xiaojun Chang and Yu Qiao
CVPR, 2022

Unified Transformer Tracker for Object Tracking
Fan Ma, Mike Shou, Linchao Zhu, Haoqi Fan, Yilei Xu, Yi Yang, Zhicheng Yan
CVPR, 2022

A Simple Episodic Linear Probe Improves Visual Recognition in the Wild
Yuanzhi Liang, Linchao Zhu, Xiaohan Wang, Yi Yang
CVPR, 2022

Cross-modal Clinical Graph Transformer For Ophthalmic Report Generation
Mingjie Li, Wenjia Cai, Karin Verspoor, Shirui Pan, Xiaodan Liang, and Xiaojun Chang
CVPR, 2022

Beyond Fixation: Dynamic Window Visual Transformer
Pengzhen Ren, Changlin Li, Guangrun Wang, Yun Xiao, Qing Du, Xiaodan Liang and Xiaojun Chang
CVPR, 2022

Automated Progressive Learning for Efficient Training of Vision Transformers
Changlin Li, Bohan Zhuang, Guangrun Wang, Xiaodan Liang, Xiaojun Chang and Yi Yang
CVPR, 2022

BaLeNAS: Differentiable Architecture Search via Bayesian Learning Rule
Miao Zhang, Shirui Pan, Xiaojun Chang, Steven Su, Jilin Hu, Reza Haffari, and Bin Yang
CVPR, 2022

Knowledge Distillation via the Target-aware Transformer
Sihao Lin, Hongwei Xie, Bing Wang, Kaicheng Yu, Xiaojun Chang, Xiaodan Liang and Gang Wang
CVPR, 2022

Self-Supervised Global-Local Structure Modeling for Point Cloud Domain Adaptation with Reliable Voted Pseudo Labels
Hehe Fan, Xiaojun Chang, Wanyue Zhang, Yi Cheng, Ying Sun, and Mohan Kankanhalli
CVPR, 2022

SEEG: Semantic Energized Co-speech Gesture Generation
Yuanzhi Liang, Qianyu Feng, Linchao Zhu, Li Hu, Pan Pan, Yi Yan
CVPR, 2022

Visual-based Abductive Reasoning
Chen Liang, Tianfei Zhou, Wenguan Wang, Yi Yang
CVPR, 2022

Multi-View Consistent Generative Adversarial Networks for 3D-aware Image Synthesis
Xuanmeng Zhang, Zhedong Zheng, Daiheng Gao, Bang Zhang, Pan Pan, Yi Yang
CVPR, 2022 [code]

Exploring Semantic Hierarchies for Image Segmentation
Liulei Li, Tianfei Zhou, Wenguan Wang, Jianwu Li, Yi Yang
CVPR, 2022

Rethinking Semantic Segmentation: A Prototype View
Tianfei Zhou, Wenguan Wang, Ender Konukoglu, Luc Van Gool
CVPR, 2022

Counterfactual Cycle-Consistent Learning for Instruction Following and Generation in Vision-Language Navigation
Hanqing Wang, Wei Liang, Jianbing Shen, Luc Van Gool, Wenguan Wang
CVPR, 2022

Locality-Aware Inter-and Intra-Video Reconstruction for Self-Supervised Correspondence Learning
Liulei Li, Tianfei Zhou, Wenguan Wang, Lu Yang, Jianwu Li, Yi Yang
CVPR, 2022

Complex Video Action Reasoning via Learnable Markov Logic Network
Yang Jin, Linchao Zhu, Yadong Mu
CVPR, 2022

Learning Memory-Augmented Unidirectional Metrics for Cross-modality Person Re-identification
Jialun Liu, Yifan Sun, Feng Zhu, Hongbin Pei, Yi Yang, Wenhui Li
CVPR, 2022

Learning to Learn by Jointly Optimizing Neural Architecture and Weights
Yadong Ding, Yu Wu, Chengyue Huang, Siliang Tang, Yi Yang, Longhui Wei, Yueting Zhuang, Qi Tian
CVPR, 2022

Compositional Temporal Grounding with Structured Variational Cross-Graph Correspondence Learning
Juncheng Li, Junlin Xie, Long Qian, Linchao Zhu, Siliang Tang, Fei Wu, Yi Yang, Yueting Zhuang, Xin Eric Wang
CVPR, 2022

Policy Diagnosis via Measuring Role Diversity in Cooperative Multi-agent RL
Siyi Hu, Chuanlong Xie, Xiaodan Liang and Xiaojun Chang
ICML, 2022

Monocular Camera-Based Point-Goal Navigation by Learning Depth Channel and Cross-Modality Pyramid Fusion
Tianqi Tang, Heming Du, Xin Yu, Yi Yang
AAAI, 2022

Divide-and-Regroup Clustering for Domain Adaptive Person Re-Identification
Zhengdong Hu, Yifan Sun, Yi Yang, Jianguang Zhou
AAAI, 2022

Switch to Generalize: Domain-Switch Learning for Cross-Domain Few-Shot Classification
Zhengdong Hu, Yifan Sun, Yi Yang
ICLR, 2022

2021

Interactive Prototype Learning for Egocentric Action Recognition
Xiaohan Wang, Linchao Zhu, Heng Wang, Yi Yang
ICCV, 2021

Super-Resolving Cross-Domain Face Miniatures by Peeking at One-Shot Exemplar
Peike Li, Xin Yu, Yi Yang
ICCV, 2021

A Multi-Mode Modulator for Multi-Domain Few-Shot Classification
Yanbin Liu, Juho Lee, Linchao Zhu, Ling Chen, Humphrey Shi, Yi Yang
ICCV, 2021

PR-RRN: Pairwise-Regularized Residual-Recursive Networks for Non-Rigid Structure-From-Motion
Haitian Zeng, Yuchao Dai, Xin Yu, Xiaohan Wang, Yi Yang
ICCV, 2021

RFNet: Region-Aware Fusion Network for Incomplete Multi-Modal Brain Tumor Segmentation
Yuhang Ding, Xin Yu, Yi Yang
ICCV, 2021

Vector-Decomposed Disentanglement for Domain-Invariant Object Detection
Aming Wu, Rui Liu, Yahong Han, Linchao Zhu, Yi Yang
ICCV, 2021

Universal-Prototype Enhancing for Few-Shot Object Detection
Aming Wu, Yahong Han, Linchao Zhu, Yi Yang
ICCV, 2021

AINet: Association Implantation for Superpixel Segmentation
Yaxiong Wang, Yunchao Wei, Xueming Qian, Li Zhu, Yi Yang
ICCV, 2021

Weakly Supervised Person Search With Region Siamese Networks
Chuchu Han, Kai Su, Dongdong Yu, Zehuan Yuan, Changxin Gao, Nong Sang, Yi Yang, Changhu Wang
ICCV, 2021

Adaptive Hierarchical Graph Reasoning With Semantic Coherence for Video-and-Language Inference
Juncheng Li, Siliang Tang, Linchao Zhu, Haochen Shi, Xuanwen Huang, Fei Wu, Yi Yang, Yueting Zhuang
ICCV, 2021

Gait Recognition via Effective Global-Local Feature Representation and Local Temporal Aggregation
Beibei Lin, Shunli Zhang, Xin Yu
ICCV, 2021

RGB-D Saliency Detection via Cascaded Mutual Information Minimization
Jing Zhang, Deng-Ping Fan, Yuchao Dai, Xin Yu, Yiran Zhong, Nick Barnes, Ling Shao
ICCV, 2021

Product1M: Towards Weakly Supervised Instance-Level Product Retrieval via Cross-Modal Pretraining
Xunlin Zhan, Yangxin Wu, Xiao Dong, Yunchao Wei, Minlong Lu, Yichi Zhang, Hang Xu, Xiaodan Liang
ICCV, 2021

Towards Complete Scene and Regular Shape for Distortion Rectification by Curve-Aware Extrapolation
Kang Liao, Chunyu Lin, Yunchao Wei, Feng Li, Shangrong Yang, Yao Zhao
ICCV, 2021

Point 4D Transformer Networks for Spatio-Temporal Modeling in Point Cloud Videos
Hehe Fan, Yi Yang and Mohan Kankanhalli
CVPR, 2021

Faster Meta Update Strategy for Noise-Robust Deep Learning
Youjiang Xu, Linchao Zhu, Lu Jiang, Yi Yang
CVPR, 2021

Exploring Heterogeneous Clues for Weakly-Supervised Audio-Visual Video Parsing
Yu Wu, Yi Yang
CVPR, 2021

DSC-PoseNet: Learning 6DoF Object Pose Estimation via Dual-scale Consistency
Zongxin Yang, Xin Yu, Yi Yang
CVPR, 2021

T2VLAD: Global-Local Sequence Alignment for Text-Video Retrieval
Xiaohan Wang, Linchao Zhu, Yi Yang
CVPR, 2021

Removing Raindrops and Rain Streaks in One Go
Ruijie Quan,Xin Yu,Yuanzhi Liang,Yi Yang
CVPR, 2021

Domain Consensus Clustering for Universal Domain Adaptation
Guangrui Li, Guoliang Kang, Yi Zhu, Yunchao Wei, Yi Yang
CVPR, 2021 [Paper]

VSPW: A Large-scale Dataset for Video Scene Parsing in the Wild
Jiaxu Miao, Yunchao Wei, Yu Wu, Chen Liang, Guangrui Li, Yi Yang
CVPR, 2021

OpenMix: Reviving Known Knowledge for Discovering Novel Visual Categories in an Open World
Zhun Zhong, Linchao Zhu, Zhiming Luo, Shaozi Li, Yi Yang, Nicu Sebe
CVPR, 2021

DOTS: Decoupling Operation and Topology in Differentiable Architecture Search
Yu-Chao Gu, Li-Juan Wang, Yun Liu, Yi Yang, Yu-Huan Wu, Shao-Ping Lu, Ming-Ming Cheng
CVPR, 2021

Differentiable Multi-Granularity Human Representation Learning for Instance-Aware Human Semantic Parsing
Tianfei Zhou, Wenguan Wang, Si Liu,  Yi Yang, Luc Van Gool
CVPR, 2021

Self-Supervised Visibility Learning for NovelView Synthesis
Yujiao Shi, Hongdong Li,Xin Yu
CVPR, 2021

ARVo: Learning All-Range Volumetric Correspondencefor Video Deblurring
Dongxu  Li,  Chenchen  Xu,  Kaihao  Zhang,Xin Yu,  Yiran  Zhong,  Wenqi  Ren, Hanna Suominen, Hongdong Li
CVPR, 2021

PSTNet: Point Spatio-Temporal Convolution on Point Cloud Sequences
Hehe Fan, Xin Yu, Yuhang Ding, Yi Yang, Mohan Kankanhalli
ICLR, 2021

VTNet: Visual Transformer Network for Object Goal Navigation
Heming Du, Xin Yu, Liang Zheng
ICLR, 2021

Modeling the Probabilistic Distribution of Unlabeled Data for One-shot Medical Image Segmentation
Yuhang Ding, Xin Yu, Yi Yang
AAAI, 2021

Decoupled and Memory-Reinforced Networks: Towards Effective Feature Learning for One-Step Person Search
Chuchu Han, Zhedong Zheng, Changxin Gao, Nong Sang, Yi Yang
AAAI, 2021 [Paper]

Write-a-speaker: Text-based Emotional and Rhythmic Talking-head Generation
Lincheng Li, Suzhen Wang, Zhimeng Zhang, Yu Ding, Yixing Zheng, Xin Yu, Changjie Fan
AAAI, 2021

Auto-Navigator: Decoupled Neural Architecture Search for Visual Navigation
Tianqi Tang, Xin Yu, Xuanyi Dong, Yi Yang
WACV, 2021

2020

Pixel-Level Cycle Association: A New Perspective for Domain Adaptive Semantic Segmentation
Guoliang Kang, Yunchao Wei, Yi Yang, Alex Hauptmann
Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2020 (oral)

Consistent Structural Relation Learning for Generalized Zero-Shot Segmentation
Peike Li, Yunchao Wei, Yi Yang
Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2020 (spotlight)

Adversarial Style Mining for One-Shot Unsupervised Domain Adaptation
Yawei Luo, Ping Liu, Tao Guan, Junqing Yu, Yi Yang
Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2020

TSPNet: Hierarchical Feature Learning via Temporal Semantic Pyramid for Sign Language Translation
Dongxu Li, Chenchen Xu, Xin Yu, Kaihao Zhang, Benjamin Swift, Hanna Suominen, Hongdong Li
Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2020

6DoF Object Pose Estimation via Differentiable Proxy Voting Loss
Xin Yu, Zheyu Zhuang, Piotr Koniusz, Hongdong Li
BMVC, 2020.

When Humans Meet Machines: Towards Efficient Segmentation Networks
Peike Li, Xuanyi Dong, Xin Yu, Yi Yang
BMVC, 2020

Meta Parsing Networks: Towards Generalized Few-shot Scene Parsing with Adaptive Metric Learning
Peike Li, Yunchao Wei, Yi Yang
ACM Multimedia, 2020

University-1652: A Multi-view Multi-source Benchmark for Drone-based Geo-localization
Zhedong Zheng, Yunchao Wei, Yi Yang
ACM Multimedia, 2020 [Paper] [Explore Drone-view Data] [Explore Satellite-view Data] [Explore Street-view Data] [Video Sample] [Code]

SF-Net: Single-Frame Supervision for Temporal Action Localization
Fan Ma, Linchao Zhu, Yi Yang, Shengxin Zha, Gourab Kundu, Matt Feiszli, Zheng Shou
ECCV, 2020 (Spotlight)

Collaborative Video Object Segmentation by Foreground-Background Integration
Zongxin Yang, Yunchao Wei, Yi Yang
ECCV, 2020 (Spotlight)

Learning to Transfer Learn: Reinforcement Learning-Based Selection for Adaptive Transfer Learning
Linchao Zhu, Sercan O. Arık, Yi Yang, Tomas Pfister
ECCV, 2020

Describing Unseen Videos via Multi-Modal Cooperative Dialog Agents
Ye Zhu, Yu Wu, Yan Yan, Yi Yang
ECCV, 2020

Inter-Image Communication for Weakly Supervised Localization
Xiaolin Zhang, Yunchao Wei, Yi Yang
ECCV, 2020

Motion-Excited Sampler: Video Adversarial Attack with Sparked Prior
Hu Zhang, Linchao Zhu, Yi Zhu, Yi Yang
ECCV, 2020

Content-Consistent Matching for Domain Adaptive Semantic Segmentation
Guangrui Li, Guoliang Kang, Wu Liu, Yunchao Wei, Yi Yang
ECCV, 2020

Learning Object Relation Graph and Tentative Policy for Visual Navigation
Heming Du, Xin Yu, Liang Zheng
ECCV, 2020

Unsupervised Scene Adaptation with Memory Regularization in vivo
Zhedong Zheng, Yi Yang
IJCAI, 2020 (URL) [Code][Paper]

Real-World Automatic Makeup via Identity Preservation Makeup Net
Zhikun Huang, Zhedong Zheng, Chenggang Yan, Hongtao Xie, Yaoqi Sun, Jianzhong Wang, Jiyong Zhang
IJCAI, 2020 (URL) [Code][Paper][中文介绍]

ActBERT: Learning Global-Local Video-Text Representations.
Linchao Zhu, Yi Yang
CVPR(Oral), 2020

Label-Isolated Memory for Long-Tailed Visual Recognition.
Linchao Zhu, Yi Yang
CVPR, 2020

Memory Aggregation Networks for Efficient Interactive Video Object Segmentation.
Jiaxu Miao, Yunchao Wei, Yi Yang
CVPR, 2020

Imitative Non-Autoregressive Modeling for Sequence Prediction and Imputation.
Mengshi Qi, Jie Qin, Yu Wu, Yi Yang
CVPR, 2020

Gated Channel Transformation for Visual Recognition.
Zongxin Yang, Linchao Zhu, Yu Wu, Yi Yang
CVPR, 2020

Semantic Correspondence as an Optimal Transport Problem.
Yanbin Liu, Linchao Zhu, Makoto Yamada, Yi Yang
CVPR, 2020

Unsupervised Person Re-identification via Softened Similarity Learning.
Yutian Lin, Lingxi Xie, Yu Wu, Chenggang Yan, Qi Tian
CVPR, 2020

Learning Filter Pruning Criteria for Deep Convolutional Neural Networks Acceleration.
Yang He, Yuhang Ding, Ping Liu, Linchao Zhu, Hanwang Zhang, Yi Yang
CVPR, 2020

Interactive Object Segmentation with Inside-Outside Guidance.
Shiyin Zhang, Jun Hao Liew, Yunchao Wei, Shikui Wei, Yao Zhao
CVPR(Oral), 2020

Referring Image Segmentation via Cross-Modal Progressive Comprehension.
Shaofei Huang, Tianrui Hui, Si Liu, Guanbin Li, Yunchao Wei, Jizhong Han, Luoqi Liu, Bo Li
CVPR, 2020

Differential Treatment for Stuff and Things: A Simple Unsupervised Domain Adaptation Method for Semantic Segmentation.
Zhonghao Wang, Mo Yu, Yunchao Wei, Rogerio Feris, Jinjun Xiong, Wen-Mei Hwu, Thomas S. Huang, Honghui Shi
CVPR, 2020

Agriculture-Vision: A Large Aerial Image Database for Agricultural Pattern Analysis.
Mang Tik Chiu, Xingqian Xu, Yunchao Wei, Zilong Huang, Alexander Schwing, Robert Brunner, Hrant Khachatrian, Hovnatan Karapetyan, Ivan Dozier, Greg Rose, David Wilson, Adrian Tudor, Naira Hovakimyan, Thomas S. Huang, Honghui Shi
CVPR, 2020

Where am I looking at? Geo-localization by Cross-view Image Alignment.
Yujiao Shi, Xin Yu, Dylan Campbell, Hongdong Li
CVPR, 2020

Weakly-supervised Salient Object Detection via Scribble Annotations.
Jing Zhang, Xin Yu, Aixuan Li, Peipei Song, Bowen Liu, Yuchao Dai
CVPR, 2020

Transferring Cross-domain Knowledge for Video Sign Language Recognition.
Dongxu Li, Xin Yu, Chenchen Xu, Lars Petersson, Hongdong Li
CVPR(Oral), 2020

Copy and Paste GAN: Face Hallucination from Shaded Thumbnails.
Yang Zhang, Ivor Tsang, Yawei Luo, Changhui Hu, Xiaobo Lu, Xin Yu
CVPR(Oral), 2020

Salience-Guided Cascaded Suppression Network for Person Re-identification
Xuesong Chen, Canmiao Fu, Yong Zhao, Feng Zheng, Jingkuan Song, Rongrong Ji, Yi Yang
CVPR, 2020

NAS-Bench-201: Extending the Scope of Reproducible Neural Architecture Search
Xuanyi Dong, Yi Yang
ICLR, 2020

Query-efficient Meta Attack to Deep Neural Networks
Jiawei Du*, Hu Zhang*, Joey Tianyi Zhou, Yi Yang, Jiashi Feng (* equal contribution)
ICLR, 2020

FASTER Recurrent Networks for Efficient Video Classification
Linchao Zhu, Du Tran, Laura Sevilla-Lara, Yi Yang, Matt Feiszli, Heng Wang
AAAI, 2020

Person Tube Retrieval via Language Description
Hehe Fan and Yi Yang
AAAI, 2020

Symbiotic Attention with Privileged Information for Egocentric Action Recognition
Xiaohan Wang, Yu Wu, Linchao Zhu, Yi Yang
AAAI (Oral), 2020

Adversarial Localized Energy Network for Structured Prediction
Pingbo Pan, Ping Liu, Yan Yan, Tianbao Yang, Yi Yang
AAAI, 2020

Reliability Does Matter: An End-to-EndWeakly Supervised Semantic Segmentation Approach
Bingfeng Zhang, Jimin Xiao, Yunchao Wei, Mingjie Sun, Kaizhu Huang
AAAI, 2020

Context Modulated Dynamic Networks for Actor and Action Video Segmentation with Language Queries
Hao Wang, Cheng Deng, Fan Ma, Yi Yang
AAAI, 2020

EEMEFN: Low-Light Image Enhancement via Edge-Enhanced Multi-Exposure Fusion Network
Minfeng Zhu, Pingbo Pan, Wei Chen, Yi Yang
AAAI, 2020

Random erasing data augmentation
Zhun Zhong, Liang Zheng, Guoliang Kang, Shaozi Li, Yi Yang
AAAI, 2020

2019

Network Pruning via Transformable Architecture Search
Xuanyi Dong, Yi Yang
NeurIPS, 2019

Connective Cognition Network for Directional Visual Commonsense Reasoning
Aming Wu, Linchao Zhu, Yahong Han, Yi Yang
NeurIPS, 2019

Pose-Guided Feature Alignment for Occluded Person Re-Identification
Jiaxu Miao, Yu Wu, Ping Liu, Yuhang Ding, Yi Yang
ICCV, 2019

Teacher Supervises Students How to Learn From Partially Labeled Images for Facial Landmark Detection
Xuanyi Dong, Yi Yang
ICCV, 2019

One-Shot Neural Architecture Search via Self-Evaluated Template Network
Xuanyi Dong, Yi Yang
ICCV, 2019

Auto-ReID: Searching for a Part-Aware ConvNet for Person Re-Identification
Ruijie Quan, Xuanyi Dong, Yu Wu, Linchao Zhu, Yi Yang
ICCV, 2019

Dual Attention Matching for Audio-Visual Event Localization
Yu Wu, Linchao Zhu, Yan Yan, Yi Yang
ICCV(Oral) 2019

Significance-Aware Information Bottleneck for Domain Adaptive Semantic Segmentation
Yawei Luo, Ping Liu, Tao Guan, Junqing Yu, Yi Yang
ICCV, 2019

Attract or Distract: Exploit the Margin of Open Set
Qianyu Feng, Guoliang Kang, Hehe Fan, Yi Yang
ICCV, 2019

Entangled Transformer for Image Captioning
Guang Li, Linchao Zhu, Ping Liu, Yi Yang
ICCV, 2019

Very Long Natural Scenery Image Prediction by Outpainting
Zongxin Yang, Jian Dong, Ping Liu, Yi Yang, Shuicheng Yan
ICCV, 2019

CCNet: Criss-Cross Attention for Semantic Segmentation
Zilong Huang, Xinggang Wang, Lichao Huang, Chang Huang, Yunchao Wei, Wenyu Liu
ICCV, 2019

Integral Object Mining via Online Attention Accumulation
Peng-Tao Jiang, Qibin Hou, Yang Cao, Ming-Ming Cheng, Yunchao Wei, Hong-Kai Xiong
ICCV, 2019

SPGNet: Semantic Prediction Guidance for Scene Parsing
Bowen Cheng, Liang-Chieh Chen, Yunchao Wei, Yukun Zhu, Zilong Huang, Jinjun Xiong, Thomas S. Huang, Wen-Mei Hwu, Honghui Shi
ICCV, 2019

Self-Similarity Grouping: A Simple Unsupervised Cross Domain Adaptation Approach for Person Re-Identification
Yang Fu, Yunchao Wei, Guanshuo Wang, Yuqian Zhou, Honghui Shi, Thomas S. Huang
ICCV, 2019

Video Interactive Captioning with Human Prompts
Aming Wu, Yahong Han, Yi Yang
IJCAI, 2019

Generalized Majorization-Minimization for Non-Convex Optimization
Hu Zhang, Pan Zhou, Yi Yang, Jiashi Feng
IJCAI, 2019

Joint discriminative and generative learning for person re-identification
Zhedong Zheng, Xiaodong Yang, Zhiding Yu, Liang Zheng, Yi Yang, Jan Kautz
CVPR (Oral), 2019 (URL) [Project] [Paper] [YouTube] [Bilibili] [Poster]

Filter Pruning via Geometric Median for Deep Convolutional Neural Networks Acceleration
Yang He, Ping Liu, Ziwei Wang, Zhilan Hu, Yi Yang
CVPR (Oral), 2019 (URL)

DM-GAN: Dynamic Memory Generative Adversarial Networks for Text-to-Image Synthesis
Minfeng Zhu, Pingbo Pan, Wei Chen, Yi Yang
CVPR, 2019 (URL)

Invariance Matters: Exemplar Memory for Domain Adaptive Person Re-identification
Zhun Zhong, Liang Zheng, Zhiming Luo, Shaozi Li, Yi Yang
CVPR, 2019 (URL)

Searching for A Robust Neural Architecture in Four GPU Hours
Xuanyi Dong, Yi Yang
CVPR, 2019 (URL)

Contrastive Adaptation Network for Unsupervised Domain Adaptation
Kang, G., Jiang, L., Yang, Y. and Hauptmann, A.G.
CVPR, 2019

Taking A Closer Look at Domain Shift: Category-level Adversaries for Semantics Consistent Domain Adaptation
Luo, Y., Zheng, L., Guan, T., Yu, J. and Yang, Y.
CVPR (Oral), 2019

Sim-Real Joint Reinforcement Transfer for 3D Indoor Navigation
Zhu, F., Zhu, L. and Yang, Y.
CVPR, 2019

A Bottom-Up Clustering Approach to Unsupervised Person Re-identification
Lin, Y., Dong, X., Zheng, L., Yan, Y. and Yang, Y.
AAAI, 2019

Cubic LSTMs for Video Prediction
Hehe Fan, Linchao Zhu, Yi Yang
AAAI, 2019 (URL)

Adaptive Sparse Confidence-Weighted Learning for Online Feature Selection
Yanbin Liu, Yan Yan, Ling Chen, Yahong Han and Yi Yang
AAAI, 2019 (URL)

Learning to Propagate Labels: Transductive Propagation Network for Few-shot Learning
Liu, Y., Lee, J., Park, M., Kim, S. and Yang, Y.
ICLR, 2019

2018

Deep Adversarial Attention Alignment for Unsupervised Domain Adaptation: the Benefit of Target Expectation Maximization
Kang, G., Zheng, L., Yan Yan, Liu, Z. and Yang, Y.
ECCV, 2018

RCAA: Relational Context-Aware Agents for Person Search
Chang, X., Huang, P.-Y., Liang, X., Yang, Y. and Hauptmann, A.
ECCV, 2018

Self-produced Guidance for Weakly-supervised Object Localization
Xiaolin Zhang,Yunchao Wei, Guoliang Kang, Yi Yang, Thomas Huang
ECCV, 2018 (URL)

Macro-Micro Adversarial Network for Human Parsing
Yawei Luo, Zhedong Zheng, Liang Zheng, Tao Guan, Junqing Yu, Yi Yang
ECCV, 2018

Beyond Part Models: Person Retrieval with Refined Part Pooling (and A Strong Convolutional Baseline)
Sun, Y., Zheng, L., Yang, Y., Tian, Q. and Wang, S.
ECCV, 2018

Compound Memory Networks for Few-shot Video Classification
Zhu, L. and Yang, Y.
ECCV, 2018

Generalizing A Person Retrieval Model Hetero- and Homogeneously
Zhun Zhong, Liang Zheng, Shaozi Li, Yi Yang
ECCV, 2018 (URL)

Balanced Clustering via Exclusive Lasso: A Pragmatic Approach
Li, Z., Chang, X., Ma, Z. and Yang, Y.
AAAI, 2018

Semi-supervised Bayesian Attribute Learning for Person Re-identification
Liu, W., Chang, X., Chen, L. and Yang, Y.
AAAI, 2018

A Unified Analysis of Stochastic Momentum Methods for Deep Learning.
Yan, Y., Yang, T., Li, Z., Lin, Q. and Yang, Y.
IJCAI, 2018

Uncertainty Sampling for Action Recognition via Maximizing Expected Average Precision.
Wang, H., Chang, X., Shi, L. and Yang, Y.
IJCAI, 2018

Watching a Small Portion could be as Good as Watching All: Towards Efficient Video Classification
Hehe Fan, Zhongwen Xu, Linchao Zhu, Chenggang Yan, Jianjun Ge, Yi Yang
IJCAI, 2018 (URL)

Soft Filter Pruning for Accelerating Deep Convolutional Neural Networks
Yang He, Guoliang Kang, Xuanyi Dong, Yanwei Fu, Yi Yang
IJCAI, 2018 (URL)

Exploit the Unknown Gradually: One-Shot Video-Based Person Re-Identification by Stepwise Learning
Wu, Y., Lin, Y., Dong, X., Yan, Y., Ouyang, W. and Yang, Y.
CVPR, 2018

Image-Image Domain Adaptation with Preserved Self-Similarity and Domain-Dissimilarity for Person Re-identification
Deng, W., Zheng, L., Kang, G., Yang, Y., Ye, Q. and Jiao, J.
CVPR, 2018

Supervision-by-Registration: An Unsupervised Approach to Improve the Precision of Facial Landmark Detectors
Xuanyi Dong, Shoou-I Yu, Xinshuo Weng, Shih-En Wei, Yi Yang, Yaser Sheikh
CVPR, 2018 (URL)

Style Aggregated Network for Facial Landmark Detection
Xuanyi Dong, Yan Yan, Wanli Ouyang, Yi Yang
CVPR, 2018 (URL)

Camera Style Adaptation for Person Re-identification
Zhun Zhong, Liang Zheng, Zhedong Zheng, Shaozi Li, Yi Yang
CVPR, 2018 (URL)

Adversarial Complementary Learning for Weakly Supervised Object Localization
Xiaolin Zhang,Yunchao Wei, Jiashi Feng, Yi Yang, Thomas Huang
CVPR, 2018 (URL)

Fast Parameter Adaptation for Few-shot Image Captioning and Visual Question Answering
Xuanyi Dong, Linchao Zhu, De Zhang, Yi Yang, Fei Wu
ACM MM, 2018 (URL)

Decoupled Novel Object Captioner
Wu, Y., Zhu, L., Jiang, L. and Yang, Y.
ACM MM, 2018

2017

Few-Shot Object Recognition from Machine-Labeled Web Images
Xu, Z., Zhu, L. and Yang, Y.
CVPR, 2017

Person Re-identification in the Wild
Zheng, L., Zhang, H., Sun, S., Chandraker, M., Yang, Y. and Tian, Q.
CVPR, 2017

Bidirectional Multirate Reconstruction for Temporal Modeling in Videos
Zhu, L., Xu, Z. and Yang, Y.
CVPR, 2017

Re-ranking Person Re-identification with k-reciprocal Encoding
Zhun Zhong, Liang Zheng, Donglin Cao,Shaozi Li
CVPR, 2017 (URL)

Complex Event Detection by Identifying Reliable Shots from Untrimmed Videos
Hehe Fan, Xiaojun Chang, De Cheng, Yi Yang, Dong Xu, Alexander G. Hauptmann
ICCV, 2017 (URL)

Unlabeled samples generated by gan improve the person re-identification baseline in vitro
Zhedong Zheng, Liang Zheng, Yi Yang
ICCV (Spotlight), 2017 (URL) [Code] (1000+ Citations)

Online Compressed Robust PCA
Pingbo Pan, Jiashi Feng, Ling Chen, Yi Yang
IJCNN, 2017 (URL)

A Dual-Network Progressive Approach to Weakly Supervised Object Detection
Xuanyi Dong, Deyu Meng, Fan Ma, Yi Yang
ACM MM, 2017 (URL)

FastShrinkage: Perceptually-aware Retargeting Toward Mobile Platforms
Liu, Z., Wang, Z., Zhang, L., Shah, R.R., Xia, Y., Yang, Y. and Li, X.
ACM MM, 2017

Robust Top-k Multiclass SVM for Visual Category Recognition
Chang, X., Yu, Y.-L. and Yang, Y.
ACM SIGKDD, 2017

Early Active Learning with Pairwise Constraint for Person Re-identification
Liu, W., Chang, X., Chen, L. and Yang, Y.
Joint European Conference on Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases, 2017

Probabilistic Non-Negative Matrix Factorization and Its Robust Extensions for Topic Modeling.
Luo, M., Nie, F., Chang, X., Yang, Y., Hauptmann, A.G. and Zheng, Q.
AAAI, 2017

A Framework of Online Learning with Imbalanced Streaming Data.
Yan, Y., Yang, T., Yang, Y. and Chen, J.
AAAI, 2017

2016

Hierarchical Recurrent Neural Encoder for Video Representation with Application to Captioning
Pingbo Pan, Zhongwen Xu, Yi Yang, Fei Wu, Yueting Zhuang
CVPR, 2016 (URL)

They are not equally reliable: Semantic event search using differentiated concept classifiers
Chang, X., Yu, Y.-L., Yang, Y. and Xing, E.P.
CVPR, 2016

You lead, we exceed: Labor-free video concept learning by jointly exploiting web videos and images
Gan, C., Yao, T., Yang, K., Yang, Y. and Mei, T.
CVPR, 2016

Hierarchical recurrent neural encoder for video representation with application to captioning
Pan, P., Xu, Z., Yang, Y., Wu, F. and Zhuang, Y.
CVPR, 2016

More is Less: A More Complicated Network with Less Inference Complexity
Xuanyi Dong, Junshi Huang, Yi Yang, Shuicheng Yan
CVPR, 2016 (URL)

Dynamic Concept Composition for Zero-Example Event Detection.
Chang, X., Yang, Y., Long, G., Zhang, C. and Hauptmann, A.G.
AAAI, 2016

Concepts Not Alone: Exploring Pairwise Relationships for Zero-Shot Video Activity Recognition.
Gan, C., Lin, M., Yang, Y., de Melo, G. and Hauptmann, A.G.
AAAI, 2016

Robust Semi-Supervised Learning through Label Aggregation.
Yan, Y., Xu, Z., Tsang, I.W., Long, G. and Yang, Y.
AAAI, 2016

Avoiding Optimal Mean Robust PCA/2DPCA with Non-greedy L1-Norm Maximization
Luo, M., Nie, F., Chang, X., Yang, Y., Hauptmann, A.G. and Zheng, Q.
IJCAI, 2016

Journals

23

Multi-View Consistent Generative Adversarial Networks for Compositional 3D-aware Image Synthesis
Xuanmeng Zhang, Zhedong Zheng, Daiheng Gao, Bang Zhang, Yi Yang, Tat-Seng Chua International Journal of Computer Vision (IJCV), 2023 [Project]

Progressive Local Filter Pruning for Image Retrieval Acceleration
Xiaodong Wang, Zhedong Zheng, Yang He, Fei Yan, Zhiqiang Zeng, Yi Yang
IEEE Transactions on Multimedia, 2023

22

U-turn: Crafting Adversarial Queries with Opposite-direction Features
Zhedong Zheng, Liang Zheng, Yi Yang, Fei Wu
International Journal of Computer Vision (IJCV), 2022 [Url][Code]

DMRNet++: Learning Discriminative Features with Decoupled Networks and Enriched Pairs for One-Step Person Search
Chuchu Han, Zhedong Zheng, Kai Su, Dongdong Yu, Zehuan Yuan, Changxin Gao, Nong Sang, Yi Yang
IEEE Transactions on Pattern Analysis & Machine Intelligence, 2022

Penalizing the Hard Example But Not Too Much: A Strong Baseline for Fine-Grained Visual Classification
Yuanzhi Liang, Linchao Zhu, Xiaohan Wang, Yi Yang
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2022

Align and tell: Boosting text-video retrieval with local alignment and fine-grained supervision
Xiaohan Wang, Linchao Zhu, Zhedong Zheng, Mingliang Xu, Yi Yang
IEEE Transactions on Multimedia, 2022

Parameter-Efficient Person Re-identification in the 3D Space
Zhedong Zheng, Xiaohan Wang, Nenggan Zheng, Yi Yang
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2022 [Code][中文介绍]

Self-supervised Point Cloud Representation Learning via Separating Mixed Shapes
Chao Sun, Zhedong Zheng, Xiaohan Wang, Mingliang Xu, Yi Yang
IEEE Transactions on Multimedia, 2022 [Paper] [Project]

Action Keypoint Network for Efficient Video Recognition
Xu Chen, Yahong Han, Xiaohan Wang, Yifan Sun, Yi Yang
IEEE Transactions on Image Processing, 2022

Adaptive Boosting for Domain Adaptation: Towards Robust Predictions in Scene Segmentation
Zhedong Zheng, Yi Yang
IEEE Transactions on Image Processing, 2022 [Paper] [Code]

Joint Representation Learning and Keypoint Detection for Cross-view Geo-localization
Jinliang Lin, Zhedong Zheng, Zhun Zhong, Zhiming Luo, Shaozi Li, Yi Yang, Sebe Nicu
IEEE Transactions on Image Processing, 2022 [Paper] [Code]

Video Pivoting Unsupervised Multi-Modal Machine Translation
Mingjie Li, Po-Yao Huang, Xiaojun Chang, Junjie Hu, Yi Yang, Alex Hauptmann
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2022

Weakly Supervised Moment Localization with Decoupled Consistent Concept Prediction
Fan Ma, Linchao Zhu, Yi Yang
International Journal of Computer Vision, 2022

Switchable Novel Object Captioner
Yu Wu, Lu Jiang, Yi Yang
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2022

Tasks Integrated Networks: Joint Detection and Retrieval for Image Search
Lei Zhang, Zhenwei He, Yi Yang, Liang Wang, Xinbo Gao
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2022

Soft Person Re-identification Network Pruning via Block-wise Adjacent Filter Decaying
Xiaodong Wang, Zhedong Zheng, Yang He, Fei Yan, Zhiqiang Zeng, Yi Yang
IEEE Transactions on Cybernetics, 2022 [Paper]

21

Deep Hierarchical Representation of Point Cloud Videos via Spatio-Temporal Decomposition
Hehe Fan, Xin Yu, Yi Yang, Mohan Kankanhalli
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2021

Saying the Unseen: Video Descriptions via Dialog Agents
Ye Zhu, Yu Wu, Yi Yang, Yan Yan
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2021

Rich Embedding Features for One-Shot Semantic Segmentation
Xiaolin Zhang, Yunchao Wei, Zhao Li, Chenggang Yan, Yi Yang
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems

LayerCAM: Exploring Hierarchical Class Activation Maps for Localization
Peng-Tao Jiang, Chang-Bin Zhang, Qibin Hou, Ming-Ming Cheng, Yunchao Wei
IEEE Transactions on Image Processing, 2021

Training Robust Object Detectors from Noisy Category Labels and Imprecise Bounding Boxes
Youjiang Xu, Linchao Zhu, Yi Yang, Fei Wu
IEEE Transactions on Image Processing, 2021

Collaborative Video Object Segmentation by Multi-Scale Foreground-Background Integration
Zongxin Yang, Yunchao Wei, Yi Yang
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2021

DerainCycleGAN: Rain attentive CycleGAN for single image deraining and rainmaking
Yanyan Wei, Zhao Zhang, Yang Wang, Mingliang Xu, Yi Yang, Shuicheng Yan, Meng Wang
IEEE Transactions on Image Processing, 2021

Art-up: A novel method for generating scanning-robust aesthetic qr codes Authors
Mingliang Xu, Qingfeng Li, Jianwei Niu, Hao Su, Xiting Liu, Weiwei Xu, Pei Lv, Bing Zhou, Yi Yang
ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications (TOMM), 2021

Few-Shot Common-Object Reasoning using Common-Centric Localization Network
Linchao Zhu, Hehe Fan, Yawei Luo, Mingliang Xu, Yi Yang
IEEE Transactions on Image Processing, 2021

Progressive Transfer Learning for Face Anti-Spoofing
Ruijie Quan, Yu Wu, Xin Yu, Yi Yang
IEEE Transactions on Image Processing, 2021

Category-Level Adversarial Adaptation for Semantic Segmentation using Purified Features
Yawei Luo, Ping Liu, Liang Zheng, Tao Guan, Junqing Yu, Yi Yang
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2021

AlignSeg: Feature-Aligned Segmentation Networks
Zilong Huang, Yunchao Wei, Xinggang Wang, Honghui Shi, Wenyu Liu, Thomas S. Huang
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2021

Recursive Copy and Paste GAN: Face Hallucination from Shaded Thumbnails
Yang Zhang, Ivor W. Tsang, Yawei Luo, Changhui Hu, Xiaobo Lu, Xin Yu
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2021

Unsupervised Visual Representation Learning via Dual-Level Progressive Similar Instance Selection
Hehe Fan, Ping Liu, Mingliang Xu, Yi Yang
IEEE Transactions on Cybernetics, 2021

Identifying Visible Parts via Pose Estimation for Occluded Person Re-Identification
Jiaxu Miao, Yu Wu, Yi Yang
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2021

Each Part Matters: Local Patterns Facilitate Cross-view Geo-localization
Tingyu Wang, Zhedong Zheng, Chenggang Yan, Yi Yang
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT), 2021 (URL)[Paper][中文介绍]

Pyramidal Multiple Instance Detection Network with Mask Guided Self-correction for Weakly Supervised Object Detection
Yunqiu Xu, Chunluan Zhou, Xin Yu, Bin Xiao, Yi Yang
IEEE Transactions on Image Processing, 2021

Understanding Atomic Hand-Object Interaction with Human Intention
Hehe Fan, Tao Zhuo, Xin Yu, Yi Yang, Mohan Kankanhalli
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2021

Temporal Cross-Layer Correlation Mining for Action Recognition
Linchao Zhu, Hehe Fan, Yawei Luo, Mingliang Xu, Yi Yang
IEEE Transactions on Multimedia, 2021

Instance-Invariant Domain Adaptive Object Detection via Progressive Disentanglement
Aming Wu, Yahong Han, Linchao Zhu, Yi Yang
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2021

Holistic LSTM for Pedestrian Trajectory Prediction
Ruijie Quan, Linchao Zhu, Yu Wu, Yi Yang
IEEE Transactions on Image Processing, 2021

Sketch-Guided Scenery Image Outpainting
Yaxiong Wang, Yunchao Wei, Xueming Qian, Li Zhu, Yi Yang
IEEE Transactions on Image Processing, 2021

Discriminative Feature Learning for Thorax Disease Classification in Chest X-ray Images
Qingji Guan, Yaping Huang, Yawei Luo, Ping Liu, Mingliang Xu, Yi Yang
IEEE Transactions on Image Processing, 2021

Self-Correction for Human Parsing
Peike Li , Yunqiu Xu , Yunchao Wei , Yi Yang
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2021

20

Learning to Anticipate Egocentric Actions by Imagination
Yu Wu, Linchao Zhu, Xiaohan Wang, Yi Yang, Fei Wu
IEEE Transactions on Image Processing, 2020

Rectifying Pseudo Label Learning via Uncertainty Estimation for Domain Adaptive Semantic Segmentation
Zhedong Zheng, Yi Yang
International Journal of Computer Vision (IJCV), 2020 (URL)[Code][中文介绍][Paper]

Label Independent Memory for Semi-Supervised Few-shot Video Classification
Linchao Zhu, Yi Yang
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2020

Tasks Integrated Networks: Joint Detection and Retrieval for Image Search
Lei Zhang, Zhenwei He, Yi Yang, Liang Wang, and Xinbo Gao
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2020

Symbiotic Attention for Egocentric Action Recognition with Object-centric Alignment
Xiaohan Wang, Linchao Zhu, Yu Wu, Yi Yang
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2020

Recurrent Attention Network with Reinforced Generator for Visual Dialog
Hehe Fan, Linchao Zhu, Yi Yang and Fei Wu
ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications (ACM TOMM) 2020

VehicleNet: Learning Robust Visual Representation for Vehicle Re-identification
Zhedong Zheng, Tao Ruan, Yunchao Wei, Yi Yang, Mei Tao
IEEE Transactions on Multimedia, 2020. (URL)[Code][Paper][中文介绍]

Hierarchical Temporal Modeling with Mutual Distance Matching for Video Based Person Re-Identification
Peike Li , Pingbo Pan , Ping Liu , Mingliang Xu , Yi Yang
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2020

Unsupervised Eyeglasses Removal in the Wild
Bingwen Hu, Zhedong Zheng, Ping Liu, Wankou Yang, Mingwu Ren
IEEE Transactions on Cybernetics, 2020. (URL)

Dual-Path Convolutional Image-Text Embedding
Zhedong Zheng, Liang Zheng, Michael Garrett, Yi Yang, Yi-Dong Shen
ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications (TOMM), 2020. (URL) [Slide][Code][中文介绍]

19

Progressive Learning for Person Re-Identification with One Example
Wu, Y., Lin, Y., Dong, X., Yan, Y., Bian, W., Yang, Y.
IEEE Transcations on Image Processing, 2019

Asymptotic Soft Filter Pruning for Deep Convolutional Neural Networks
He, Y., Dong,X., Kang, G., Fu, Y., Yan, C., Yang, Y.
IEEE Transactions on Cybernetics, 2019

Pedestrian alignment network for large-scale person re-identification
Zhedong Zheng, Liang Zheng, Yi Yang
TCSVT, 2019 (URL) [Code] [Video]

Improving person re-identification by attribute and identity learning
Yutian Lin, Liang Zheng, Zhedong Zheng, Yu Wu, Zhilan Hu, Chenggang Yan, Yi Yang
Pattern Recognition, 2019

Modality-Invariant Image-Text Embedding for Image-Sentence Matching
Liu, R., Zhao, Y., Wei, S., Zheng, L., Yang, Y.
ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications, 2019

Adaptive Exploration for Unsupervised Person Re-Identification
Ding, Y., Fan, H., Xu, M., Yang, Y.
ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications, 2019

Learning Part-based Convolutional Features for Person Re-identification
Sun, Y., Zheng, L., Li, Y., Yang, Y., Tian, Q., Wang, S.
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2018

Convolutional Reconstruction-to-Sequence for Video Captioning
Wu, A., Han, Y., Yang, Y., Hu, Q., Wu, F.
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2019

CamStyle: A Novel Data Augmentation Method for Person Re-identification
Zhun Zhong, Liang Zheng, Zhedong Zheng, Shaozi Li, Yi Yang
TIP, 2019 (URL)

Exploiting Combination Effect for Unsupervised Feature Selection by l2,0 Norm
Du, X., Nie, F., Wang, W., Yang, Y. and Zhou, X.
IEEE Transcations on Neural Networks and Learning Systems, 2019

Modality-Invariant Image-Text Embedding for Image-Sentence Matching
Liu, R., Zhao, Y., Wei, S., Zheng, L. and Yang, Y.
ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications (TOMM), 2019

Learning Distilled Graph for Large-scale Social Network Data Clustering
Liu, W., Gong, D., Tan, M., Yang, Y. and Hauptmann, A.G.
IEEE Transcations on Knowledge and Data Engineering, 2019

Multiview Consensus Graph Clustering
Zhan, K., Nie, F., Wang, J. and Yang, Y.
IEEE Transcations on Image Processing, 2019

Graph Structure Fusion for Multiview Clustering
Zhan, K., Niu, C., Chen, C., Nie, F., Zhang, C., Yang, Y.
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2019

Pose Invariant Embedding for Deep Person Re-identification
Zheng, L., Huang, Y., Lu, H. and Yang, Y.
IEEE Transactions on Image Processing, 2019

18

Few-Example Object Detection with Model Communication
Xuanyi Dong, Liang Zheng, Fan Ma, Yi Yang, Deyu Meng
TPAMI, 2018 (URL)

Late Fusion via Subspace Search with Consistency Preservation
Xuanyi Dong, Yan Yan, Mingkui Tan, Yi Yang, Ivor W. Tsang
TIP, 2018 (URL)

Unsupervised Person Re-identification: Clustering and Fine-tuning
Hehe Fan, Liang Zheng, Chenggang Yan, Yi Yang
ACM TOMCCAP, 2018 (URL)

A discriminatively learned cnn embedding for person reidentification
Zhedong Zheng, Liang Zheng, Yi Yang
TOMM, 2018 (URL) [Code] (ESI Highly Cited Paper)

Twitter100k: A Real-world Dataset for Weakly Supervised Cross-Media Retrieval
Hu, Y., Zheng, L., Yang, Y. and Huang, Y.
IEEE Transcations on Multimedia, 2018

Rank-Constrained Spectral Clustering With Flexible Embedding
Li, Z., Nie, F., Chang, X., Nie, L., Zhan, H. and Yang, Y.
IEEE Transcations on Neural Networks and Learning Systems, 2018

Dynamic Affinity Graph Construction for Spectral Clustering Using Multiple Features
Li, Z., Nie, F., Chang, X., Yang, Y., Zhang, C. and Sebe, N.
IEEE Transcations on Neural Networks and Learning Systems, 2018

Few-shot Text and Image Classification via Analogical Transfer Learning
Liu, W., Chang, X., Yan, Y., Yang, Y. and Hauptmann, A.
ACM Transcations on Intelligent Systems and Technology, 2018

An adaptive semisupervised feature analysis for video semantic recognition
Luo, M., Chang, X., Nie, L., Yang, Y., Hauptmann, A.G. and Zheng, Q.
IEEE Transcations on Cybernetics, 2018

Adaptive unsupervised feature selection with structure regularization
Luo, M., Nie, F., Chang, X., Yang, Y., Hauptmann, A.G. and Zheng, Q.
IEEE Transcations on neural networks and learning systems, 2018

Fast and Low Memory Cost Matrix Factorization: Algorithm, Analysis and Case Study
Yan, Y., Tan, M., Ivor, T., Yang, Y., Shi, Q. and Zhang, C.
IEEE Transcations on Knowledge and Data Engineering, 2018

Two-Stream Multi-Rate Recurrent Neural Network for Video-Based Pedestrian Re-Identification
Zeng, Z., Li, Z., Cheng, D., Zhang, H., Zhan, K. and Yang, Y.
IEEE Transcations on Industrial Informatics, 2018

Adaptive Structure Discovery for Multimedia Analysis Using Multiple Features
Zhan, K., Chang, X., Guan, J., Chen, L., Ma, Z. and Yang, Y.
IEEE Transcations on Cybernetics, 2018

Graph Structure Fusion for Multiview Clustering
Zhan, K., Niu, C., Chen, C., Nie, F., Zhang, C. and Yang, Y.
IEEE Transcations on Knowledge and Data Engineering, 2018

Fusing Geometric Features for Skeleton-Based Action Recognition using Multilayer LSTM Networks
Zhang, S., Yang, Y., Xiao, J., Liu, X., Yang, Y., Xie, D. and Zhuang, Y.
IEEE Transcations on Multimedia, 2018

Fusing Geometric Features for Skeleton-Based Action Recognition using Multilayer LSTM Networks
Zhang, S., Yang, Y., Xiao, J., Liu, X., Yang, Y., Xie, D. and Zhuang, Y.
IEEE Transcations on Multimedia, 2018

SIFT meets CNN: A decade survey of instance retrieval
Zheng, L., Yang, Y. and Tian, Q.
IEEE Transcations on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2018

Unsupervised Person Re-identification: Clustering and Fine-tuning
Fan, H., Zheng, L., Yan, C. and Yang, Y.
ACM Transcations on Multimedia Computing, Communications, and Applications, 2018

Personalized Video Recommendation Using Rich Contents from Videos
Du, X., Yin, H., Chen, L., Wang, Y., Yang, Y. and Zhou, X.
IEEE Transcations on Knowledge and Data Engineering, 2018

Bayesian query expansion for multi-camera person re-identification
Yutian Lin, Zhedong Zheng, Hong Zhang, Chenqiang Gao, Yi Yang
Pattern Recognition Letters, 2018

17

Bag-of-Discriminative-Words (BoDW) Representation via Topic Modeling
Zhuang, Y., Wang, H., Xiao, J., Wu, F., Yang, Y., Lu, W. and Zhang, Z.
IEEE Transcations on Knowledge and Data Engineering, 2017

Feature Interaction Augmented Sparse Learning for Fast Kinect Motion Detection
Chang, X., Ma, Z., Lin, M., Yang, Y. and Hauptmann, A.G.
IEEE Transcations on Image Processing, 2017

Bi-level semantic representation analysis for multimedia event detection
Chang, X., Ma, Z., Yang, Y., Zeng, Z. and Hauptmann, A.G.
IEEE Transcations on Cybernetics, 2017

Semisupervised feature analysis by mining correlations among multiple tasks
Chang, X. and Yang, Y.
IEEE Transcations on Neural Networks and Learning Systems, 2017

Semantic Pooling for Complex Event Analysis in Untrimmed Videos
Chang, X., Yu, Y., Yang, Y. and Xing, E.P.
IEEE Transcations on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2017

Exploiting detected visual objects for frame-level video filtering
Du, X., Yin, H., Huang, Z., Yang, Y. and Zhou, X.
World Wide Web, 2017

Beyond Trace Ratio: Weighted Harmonic Mean of Trace Ratios for Multiclass Discriminant Analysis
Li, Z., Nie, F., Chang, X. and Yang, Y.
IEEE Transcations Knowledge and Data Engineering, 2017

An Adaptive Semisupervised Feature Analysis for Video Semantic Recognition
Luo, M., Chang, X., Nie, L., Yang, Y., Hauptmann, A.G. and Zheng, Q.
IEEE Transcations on Cybernetics, 2017

Adaptive Unsupervised Feature Selection With Structure Regularization
Luo, M., Nie, F., Chang, X., Yang, Y., Hauptmann, A.G. and Zheng, Q.
IEEE Transcations on Neural Networks and Learning Systems, 2017

Avoiding Optimal Mean ł 2, 1-Norm Maximization-%Based Robust PCA for Reconstruction
Luo, M., Nie, F., Chang, X., Yang, Y., Hauptmann, A.G. and Zheng, Q.
Neural Computation, 2017

The Many Shades of Negativity
Ma, Z., Chang, X., Yang, Y., Sebe, N. and Hauptmann, A.G.
IEEE Transcations on Multimedia, 2017

Data-Driven Answer Selection in Community QA Systems
Nie, L., Wei, X., Zhang, D., Wang, X., Gao, Z. and Yang, Y.
IEEE Transcations on Knowledge and Data Engineering, 2017

Identifying Objective and Subjective Words via Topic Modeling
Wang, H., Wu, F., Lu, W., Yang, Y., Li, X., Li, X. and Zhuang, Y.
IEEE Transcations on Neural Networks and Learning Systems, 2017

Regularized Deep Belief Network for Image Attribute Detection
Wu, F., Wang, Z., Lu, W., Li, X., Yang, Y., Luo, J. and Zhuang, Y.
IEEE Transcations on Circuits and Systems for Video Technology, 2017

Two-Stream Multi-Rate Recurrent Neural Network for Video-Based Pedestrian Re-Identification
Zeng, Z., Li, Z., Cheng, D., Zhang, H., Zhan, K. and Yang, Y.
IEEE Transcations on Industrial Informatics, 2017

A Discriminatively Learned CNN Embedding for Person Reidentification
Zheng, Z., Zheng, L. and Yang, Y.
ACM Transcations on Multimedia Computing, Communications, and Applications, 2017

Uncovering the temporal context for video question answering
Zhu, L., Xu, Z., Yang, Y. and Hauptmann, A.G.
International Journal of Computer Vision, 2017

16

Using detected visual objects to index video database
Du, X., Yin, H., Huang, Z., Yang, Y. and Zhou, X.
Australasian Database Conference, 2016

Compound Rank- k Projections for Bilinear Analysis
Chang, X., Nie, F., Wang, S., Yang, Y., Zhou, X. and Zhang, C.
IEEE Transcations on Neural Networks and Learning Systems, 2016

Convex sparse PCA for unsupervised feature learning
Chang, X., Nie, F., Yang, Y., Zhang, C. and Huang, H.
ACM Transcations on Knowledge Discovery from Data, 2016

Personal health indexing based on medical examinations: a data mining approach
Chen, L., Li, X., Yang, Y., Kurniawati, H., Sheng, Q.Z., Hu, H.-Y. and Huang, N.
Decision Support Systems, 2016

Recognizing an action using its name: A knowledge-based approach
Gan, C., Yang, Y., Zhu, L., Zhao, D. and Zhuang, Y.
International Journal of Computer Vision, 2016

Guest editorial: web multimedia semantic inference using multi-cues
Han, Y., Yang, Y. and Zhou, X.
World Wide Web, 2016

Aspect Learning for Multimedia Summarization via Nonparametric Bayesian
Wu, F., Fang, H., Li, X., Tang, S., Lu, W., Yang, Y., Zhu, W. and Zhuang, Y.
IEEE Transcations on Circuits and Systems for Video Technology, 2016

Weakly supervised multilabel clustering and its applications in computer vision
Xia, Y., Nie, L., Zhang, L., Yang, Y., Hong, R. and Li, X.
IEEE Transcations on Cybernetics, 2016

Image classification by cross-media active learning with privileged information
Yan, Y., Nie, F., Li, W., Gao, C., Yang, Y. and Xu, D.
IEEE Transcations on Multimedia, 2016

Strategies for searching video content with text queries or video examples
Yu, S.-I., Yang, Y., Xu, Z., Xu, S., Meng, D., Mao, Z., Ma, Z., Lin, M., Li, X., Li, H. and others
ITE Transcations on Media Technology and Applications, 2016

Weakly supervised human fixations prediction
Zhang, L., Li, X., Nie, L., Yang, Y. and Xia, Y.
IEEE Transcations on Cybernetics, 2016