ReLER got 2 IJCAI papers accepted. Congrats!
posted on June 29, 2020


Unsupervised Scene Adaptation with Memory Regularization in vivo
Zhedong Zheng, Yi Yang
IJCAI, 2020 (URL) [Code]

Real-World Automatic Makeup via Identity Preservation Makeup Net
Zhikun Huang, Zhedong Zheng, Chenggang Yan, Hongtao Xie, Yaoqi Sun, Jianzhong Wang, Jiyong Zhang
IJCAI, 2020 (URL) [Code]

The paper details will be updated.