ReLER got 8 CVPR papers accepted, including 3 oral papers.
posted on May 1, 2019


ReLER got 8 CVPR papers accepted, including 3 oral papers. The papers are:

Joint discriminative and generative learning for person re-identification
Zhedong Zheng, Xiaodong Yang, Zhiding Yu, Liang Zheng, Yi Yang, Jan Kautz
CVPR, 2019 (URL)

Filter Pruning via Geometric Median for Deep Convolutional Neural Networks Acceleration
Yang He, Ping Liu, Ziwei Wang, Zhilan Hu, Yi Yang
CVPR, 2019 (URL)

DM-GAN: Dynamic Memory Generative Adversarial Networks for Text-to-Image Synthesis
Minfeng Zhu, Pingbo Pan, Wei Chen, Yi Yang
CVPR, 2019 (URL)

Invariance Matters: Exemplar Memory for Domain Adaptive Person Re-identiļ¬cation
Zhun Zhong, Liang Zheng, Zhiming Luo, Shaozi Li, Yi Yang
CVPR, 2019 (URL)

Searching for A Robust Neural Architecture in Four GPU Hours
Xuanyi Dong, Yi Yang
CVPR, 2019 (URL)

Contrastive Adaptation Network for Unsupervised Domain Adaptation
Kang, G., Jiang, L., Yang, Y. and Hauptmann, A.G.
CVPR, 2019

Taking A Closer Look at Domain Shift: Category-level Adversaries for Semantics Consistent Domain Adaptation
Luo, Y., Zheng, L., Guan, T., Yu, J. and Yang, Y.
CVPR, 2019

Sim-Real Joint Reinforcement Transfer for 3D Indoor Navigation
Zhu, F., Zhu, L. and Yang, Y.
CVPR, 2019